(419) 986-0299.SYSTEMY HALKONTAKT573-552-3898

Wspó³praca

Wykonalismy projekty i wspó³pracowalismy z nastêpujacymi firmami :

AGMET SP. Z O.O.
ALLCON S.A.
ALSTAL GRUPA BUDOWLANA SP. ZO.O. S.K.
ALUMEN SP. Z O.O.
APSYS POLSKA SP. Z O.O.
ARKON STUDIO SP. Z O.O
AUCHAN POLSKA SP. Z O.O.
AWF WROC£AW
BALEX-METAL S.A.
BAUHAUS SP.. Z O.O.
BILFINGER BUILDING BERGER POLSKA, SP. Z O.O.
BIN BIURO IN¯YNIERSKIE SP. ZO.O.
BRABORK-PHILIPS SP. Z O.O.
BUDIMEX S.A.
CASTORAMA POLSKA S.A.
CHIPOLBROK,
CFE POLSKA SP. Z O.O.
ELEKTROBUDOWA S.A.
ERGON POLAND SP. Z O.O.
FARMACOL S.A.
FLEXTRONICS INTERNATIONAL,
GEMPLUS SP. Z O.O.

GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A.
HOCHTIEF PL SP. Z O.O
HOLDING -ZREMB GORZÓW SP. Z

Wiêcej       

Witamy na naszej stronie

Informacje o firmie

Pracownia Projektowo - Us³ugowa „ STALKO „ zosta³a zarejestrowana w Urzêdzie Miejskim w Gdyni wpisem do ewidencji  dzia³alno¶ci gospodarczej
Nr 8593 z dnia 25-07-1990 r.
Dnia 14-12-2001 r. firma przekszta³cona zosta³a w spó³kê jawn±  „Stalko” Kaczmarek  i wpisana zosta³a do Rejestru Przedsiêbiorców pod numerem KRS:0000071033

„ STALKO” Kaczmarek s.j.  stanowi spó³kê  w³a¶cicieli-projektantów :

Jacek Kaczmarek i Arkadiusz Klucznik

Jacek Kaczmarek by³y pracownik  Centralnego O¶rodka Badawczo-Projektowego Konstrukcji Metalowych
„ MOSTOSTAL „ w Warszawie - Pracownia Terenowa Gdañsk 

 W 2004 r. zarejestrowana zosta³a „STALKO” Sp. z o.o. i wpisana do Krajowego Rejestru S±dowego w S±dzie Rejonowym Gdañsk – Pó³noc w Gdañsku, VII Wydzia³ Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000213396, której w³a¶cicielami s± wymienieni wy¿ej w³a¶ciciele „STALKO” Kaczmarek s.j. 

 Nasza Firma  rozwija siê i projektuje nowoczesne obiekty przemys³owe jak : 
 hale przemys³owe i magazynowe, supermarkety, biurowce, stacje benzynowe, reklamy itp.

Specjalno¶ci± Pracowni s± projekty odpowiedzialnych konstrukcji budowlanych.
Podstaw± dla tego typu zamierzeñ s± do¶wiadczenia zdobyte podczas realizacji nastêpuj±cych obiektów :

 1/ EC Kawêczyn            -  elektrociep³ownia k. Warszawy wysoko¶ci 55 m                                          i zasobnikami na wêgiel po 500 T
 2/ EC Oberhausen         -  elektrociep³ownia o wysoko¶ci 125 m. dla.
                                         Inwestora z  b. R.F.N.
 3/ Stalowa Wola            -  ekspertyza hali i belek podsuwnicowych / 150T                                                           z 1937r.

 

Od roku 1990 zaprojektowali¶my Hutê Szk³a w Moskwie (Pilkington), Centrum Utylizacji Odpadów w VEDENE (Francja), MATARNIA RETAIL PARK-IKEA (Gdañsk), Fabryka Papieru
INTERTISSUE (Anglia), Halê Widowiskowo- Sportow± w Gdyni, Kopu³ê Stalow± (Katowice), Zadaszenie Hali Widowiskowo Sportowej Gdañsk-Sopot oraz wiele innych obiektów, które przedstawili¶my na naszych stronach.


Nasze konstrukcje projektujemy oszczêdnie i ekonomicznie, co oznacza, ¿e stosujemy tyle stali i betonu ile wymaga bezpieczeñstwo obiektu i nic ponad to.
Nasze biuro projektowe zak³adaj±ce profesjonaln± specjalizacjê w konstrukcjach budowlanych, posiada pe³ne wyposa¿enie komputerowe, tak w dziedzinie rysunków technicznych jak i obliczeñ statycznych.
Posiadamy 30 stanowisk komputerowych profesjonalnie wyposa¿onych w programy : AutoCad Revit, Graitec Advance , ROBOT V6, ROBOT MILENIUM ,ABC P³yta, ABC Tarcza, Rama 3D, Rm-Win, Fikus-Inter Soft.Adam copyright 2007 adam.data.pl

0" height="10"/> <