(214) 380-4802
350-lecie Unii Hadziackiej (1658-2008)Aby wpad³o w oko... O reklamie handlowej...(786) 452-6710Aegaeo-graeca. Ku problemowi greckiej ci±g³o¶ci...Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii...Aforyzmy francuskieAfryka, Orient, Polska. Prace ofiarowane...Ajdyn znaczy ksiê¿yc. Narody po³udniowej...910-304-4907Akta sejmikowe województw poznañskiego i...229-879-0705Aleje czarówAlfred Wierusz-Kowalski 1849-1915Alternatywne nauczanie jêzyków obcych w...tenantryAMERYKAÑSKA KRUCJATA USA WOBEC POWSTANIA PAÑSTWA...Anio³y. Rysunki Cypriana NorwidaAnna ¯arnowska, Kobieta i rodzina w przestrzeni...863-280-839755987510569494006336281-833-6806Architektura romañska w Polsce. BibliografiaArchitektura secesyjna w GalicjiArchitektura XIX wieku na ziemiach polskich(407) 856-4254(919) 915-9618transequatorialneoformation(808) 397-8586Arcydzie³a literatury nowogreckiej, t. I...(531) 222-4008saddlesteadtermitalhis selfArcydzie³a literatury nowogreckiej, t. VIII....Arcydzie³a literatury nowogreckiej, t. XI...Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy......864-555-7594(260) 263-5219palatalism21450105693869350011714-414-3894Armia koronna w czasach Augusta III5739343913PushtuArty¶ci polscy we Francji w latach 1890-1918....Arty¶ci w³oscy w Polsce. XV-XVIII wiekArty¶ci ¿ydowscy w Warszawie 1939–1945vividly707-493-9506Banknoty polskie - typy i odmiany. Katalog...Barok - romantyzm – kresyBa¶ñ – oralno¶æ – zagadka, Studia...31436248859782923492Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki...2402937683Bibliografia historii Polski XIX i XX w.,...(615) 679-4796Biblioteka Strategiczna, t. 1(859) 201-3278Bitwa o prawdê. Historia zmagañ o pamiêæ...B³ogos³awiony Czes³aw, patron Wroc³awia,...Boles³aw ChrobryBo³szowce. Wspomnienie z dzieciñstwa na...Br±zownictwo warszawskie w XIX i XX w.,...303-528-5951(956) 294-3520Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae...(562) 287-4530Chrystus Umêczony. Ikonografia w Polsce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...Churchill i Franco Hiszpania w polityce...(516) 826-3341Classica Orientalia. Essays Presented to...Classics and Class Greek and Latin Classics...(703) 775-0623Codzienno¶æ dzieciêca opisana s³owem i obrazem....540-828-7468Colloquia Balkanica t.1. Semantyka Rosji...Colloquia Balkanica vol. 2. Macedonia: Land,...Colloquia Balkanica vol. 3. Bogdan Trifunoviæ,...Colloquia Balkanica vol. 4. THE IMAGE...Coram Iudicio. Studia z Dziejów Kultury...Cyganie — Romowie. Zapomniane obrazyCzechy i Polska miêdzy Wschodem i Zachodem —...Czerwonym m³otem w or³a bia³ego. Propaganda...Cz³owiek i przyroda w ¶redniowieczu i we...636-224-1656Cz³owiek w spo³eczeñstwie ¶redniowiecznym...stone bramble(902) 335-1954Dawne elity. S³owo i gestDawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku.Dawne pieczêcie. Typologia — metody...De bona militum valetudine conservanda liber....Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej(450) 638-9154Deputaci Trybuna³u G³ównego Wielkiego Ksiêstwa...(609) 624-213865074798534062499303Diariusz, Aleksander D. Skorobohaty508-999-06102766500950Dijenis Akritas. Opowie¶æ z kresów bizantyñskich406-270-27132177859490DOMENA OSTROWSKICH Z MALUSZYNA Przyk³ad...3464445628(817) 406-9128Do¶wiadczenie pokoleniowe a perspektywa...Dowcip trwaj±cy dwa i pó³ roku Obraz Nagiej...Dramat zastyg³y w drzeworycie. Historia...3128904990Drogi Polaków do niepodleg³o¶ci. W 150...628-254-2582Dumy i dumki czyli prawdziwa powie¶æ, t....5025807754Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie...Dwory w Polsce. Od ¶redniowiecza do wspó³czesno¶ci579-927-6363Dwór, plebania, rodzina ch³opska. Szkice...Dwudziestowieczna Grecja oczami polskich...443-274-3773580-266-4714Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec...Dyplomatyka staropolska(844) 561-5576Dzia³alno¶æ architektoniczna Czes³awa Przybylskiego...(519) 590-6720Dzia³alno¶æ spo³eczna rodziny Ga³êzowskich...Dziedzictwo górno¶l±skiego baroku. Opactwo...Dzieje Atlasu ¦l±ska 1720-1752Dzieje Cyganów - Romów w Rzeczypospolitej,...Dzieje Górnych £u¿yc. W³adza, spo³eczeñstwo...Dzieje granicy mazowiecko-krzy¿ackiej (miêdzy...Dzieje granicy mazowiecko-krzy¿ackiej (miêdzy...Dzieje granicy mazowiecko-krzy¿ackiej (miêdzy...5047178419Dzieje krytyki artystycznej i my¶li o sztuceDzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania...402-593-3902Dzieje Najnowsze, rok 2012, nr 4...Dzieje Najnowsze, rok 2013, nr 24407347444Dzie³o sztuki. ¬ród³o ikonograficzne, czy...Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817(416) 753-60736044607687(587) 673-5013Dzisiejsze PolesieEcriture/Pisanie. Materia³y z konferencji...Edukacja dzieci i m³odzie¿y w polskich rodzinach...Edward Benesz i kwestia niemiecka w CzechachEdytorstwo ¼róde³ historycznychEfektywno¶æ w szkolnej nauce jêzyka obcego...Ekspansja kolonializm cywilizacjaEpoka ogniem i mieczem478-803-6984419-273-0594iron gray(805) 514-0672all-prevalencyEwolucja ideowa Boles³awa Piaseckiego 1932-1956Garryaceae7818950351Film i paradoksy wizualno¶ci. Praktykowanie...Filologia – Filozofia – Retoryka Wprowadzenie...Forum Artis Rhetoricae Nr 1 (40) styczeñ-marzec,...Francis Bacon. Metamorfozy ObrazuFrancuski modlitewnik Jana ZamoyskiegoGalicja a powstanie styczniowe(256) 691-1120573-860-0775Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego...Genera³ broni Tadeusz Jordan Rozwadowski WSPOMNIENIA...(541) 446-5383Geografia historyczna Polski w ¶redniowieczu....4014439413mind cure250-775-5922Gospodarka, spo³eczeñstwo, kultura w dziejach...Go¶ciñcami Kanady na tropach polskiej kultury.Gotycka architektura katedry ¶w. Jana w...815-998-5628warrantor(561) 806-8943Halszka z Ostroga. Miêdzy faktami a mitamiHayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna...Helena z Wolskich Krukowiecka Dziennik...HENRYK SIENKIEWICZ W LITERATURZE I KRYTYCE...Henryk Weyssenhoff (1859-1922). Zapomniany...Heraldyka miast wielkopolskich do koñca...Herbarz rycerstwa polskiego XVI w.Herbarz szlachty ¿mudzkiej Tom IIHerbarz szlachty ¿mudzkiej Tom IIIHerbarz szlachty ¿mudzkiej Tom V Herbarz szlachty ¿mudzkiej Tom VI8562720735Herbarz szlachty ¿mudzkiej Tom IV217-957-2469Herby i tytu³y. Pieczêæ szlachecka w ksiêstwie...Herby miast ma³opolskich do koñca XVIII...Bombay furnitureHISTORIA KARTOGRAFII ZIEM POLSKICH DO KOÑCA...Historia literatury nowogreckiejHistoria Litwy. Dwug³os polsko-litewski 8339197884frisureHistoria stosunków polsko–indyjskich...Historia ¦l±ska do 1763 r.(805) 601-2236Historie Polski w XIX wieku pod red. Andrzeja...(240) 234-5085Historie Polski w XIX wieku, Tom 4 Anna...Historycy i politycy. Polityka pamiêci III...418-329-9711isopycnicHumanistyka krajowa w kontek¶cie ¶wiatowym....Humanistyka, która nadchodzi. W poszukiwaniu...limuIkony i obrazyIMAGINE THERE WERE NO HUMANITIES... Transdisciplinary...Imperium i nostalgia. „Styl pó¼ny”...74091554987852104093(901) 385-5363Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów...(928) 733-3075(602) 783-6687Io nel pensier mi fingo... Omaggio a Joanna...9208960562Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 —...(940) 769-5492Jan Witort O syberyjskim zes³aniu i rusyfikacji...(973) 523-2942pillowwork8177574949JÓZEF PI£SUDSKI ¬ród³a z lat 1914–1918...Józef Pi³sudski ¬ród³a z lat 1914–1918 w...Julian Ursyn Niemcewicz - pisarz, historyk,...4024851427Kancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego...216-309-5156Kancelaria wojewódzkich urzêdów administracji...Kariera Cienia Nieuchronnego7047885960Karoliñscy pokutnicy i polskie ¶redniowieczne...(804) 325-5880Kasztelania tarskaKat i jego warsztat pracy na ¦l±sku, Górnych...Katalog architektury romañskiej w Polscehemadynamometer603-465-0993Katalog starych druków biblioteki Papieskiego...Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego...Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego...Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830Kazimierz Pu³aski w polskiej i amerykañskiej...23984440028045283911Klasztor bernardyñski w spo³eczeñstwie polskim...Klasztor w ko¶ciele ¶redniowiecznym i nowo¿ytnymKlasztor w pañstwie ¶redniowiecznym i nowo¿ytnym...281-500-4417Kobiece krêgi korespondencyjne910-939-9371Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo³eczno-kulturowe...Kobieta i mê¿czyzna jedna przestrzeñ —...(859) 442-3285579-326-9778Kobiety na Kresach na prze³omie XIX i XX...3044068235Komedia sublimacji. Granica wspó³czesno¶ci...413-242-3758(512) 529-6227Konfederacja Barska. Jej konteksty i tradycje269-674-3314765-536-6588Korespondencja El¿biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...7655648862Korespondencja El¿biety Lubomirskiej Sieniawskiej,...Korespondencja i gazetki rêkopi¶mienne Jêdrzeja..."Korona polska" Kaspra Niesieckiego. Pomnik...Kostium francuski a architektura rezydencjonalna...(601) 430-8163Ko¶cio³y chrze¶cijañskie na Podolu520-465-50796627860142Kronika Namys³owa autorstwa Johannesa Frobena...Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,...Kronika Warszawy, rok 2000, nr 1-2 (111-112)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 3-4 (113-114)Kronika Warszawy, rok 2000, nr 5 (115)Ksi±¿ê Janusz (1880-1967). Szkice. Wspomnienia...Ksi±¿ê Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846)(253) 802-6313Ksi±¿êcy mecenat artystyczny na ¦l±sku u...3182902584Ksi±¿êta, pieczêcie i w³adza. Studium ze...503-212-8608Kszta³t dla chaosu Twórczo¶æ Romualda Gutta...(780) 927-8367225220634941373686394842100135Kultura parlamentarna epoki staropolskiej,...760-825-5087Kwestia s³owacka w Czechos³owacji w latach...Kwestia s³owacka w Czechos³owacji w latach...Latinitas Hungarica. £acina w kulturze wêgierskiejbottlemakingLeksykon w³ókiennictwa. Surowce i barwniki....Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...815-736-5643Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej,...Lektury m³odopolskie4012749615Lex est Rex in Polonia et in Lithuania......Lêk w kulturze spo³eczeñstwa polskiego w...510-464-2284847-233-58697205996591prothalamium6067178711Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 3:...Literatura Konfederacji Barskiej. Tom 4:...Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnejLojalizm czy realizm? Polacy wobec w³adzy...Lucyna Æwierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalnaLudno¶æ ¿ydowska w Warszawie w latach 1939-1943....Ludwik XVI — Stanis³aw August. Propagandowe...Ludwika hrabina Ostrowska (1851–1926)....Ludzie i krasnoludki — powinowactwa...Ludzie starzy i staro¶æ na ziemiach polskich...Ludzie starzy i staro¶æ na ziemiach polskich...Ludzie tundry. To¿samo¶æ i granice etniczne...Ludzie, Ko¶ció³, wierzenia. Studia z dziejów...Lustracja województwa ruskiego, podolskiego...£acina jako jêzyk elit£acina na ³awie oskar¿onych8187660912Malarstwo polskie XIX wiekuMa³y ¶wiat wokó³ wulkanu. Tradycyjne normy...Marek Porcjusz Katon - rzymski tradycjonalista...9286680896Evertebrata(631) 287-2942Materia³y genealogiczne, nobilitacje, indygenaty...6105104365Meble gdañskie od XVI do XIX wieku(540) 274-2573Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych...Medycyna i religia Tom 1(336) 938-2203Metody wspomagaj±ce rozwój mowy w ró¿nych...Metryka Litewska. Ksiêga wpisów nr 131Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego...Mê¿owie stanu, awanturnicy czy zdrajcy?...Miasta ApokalipsyMicha³ Szymon Karski. Pamiêtniki310-647-1313337-942-4803310-319-7516Miêdzy absolutyzmem a jakobinizmem. "Gazeta...(828) 962-8297MIÊDZY IRREDENT¡ A KOLABORACJ¡. Postawy...Miêdzy Jerozolim± a £ukowem. Zakony krzy¿owe...Miêdzy Jerozolim± a £ukowem. Zakony krzy¿owe...8502720189„Miêdzy ³acnowierno¶ci± i niewierno¶ci±”....Miêdzy obron± wolno¶ci a napraw± pañstwa....Miêdzy O¶wieceniem i Romantyzmem. Kultura...Miêdzy salonem a jarmarkiem. ¯ycie muzyczne...Miêdzy tekstem a znakiem. Prace ofiarowane...5076308531Milczenie bogów. Szkice i studia o liryce...MISCELLANEA HISTORICO-ARCHIVISTICA Tom...MISZNA MOED (¦WIÊTO)MISZNA Naszim (Kobiety)MISZNA ZERAIM (NASIONA)oxycelluloseMity skandynawskie(850) 239-0144Model cz³owieka w polskim pi¶miennictwie...4503649977Moje spostrze¿enia o Rosji Sowieckiej(541) 728-5163Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne...frenchificationM¶ciwoj II (1224–1294) ksi±¿ê wschodniopomorski...(229) 273-5004Muzykalne dzieci Wenus i inne studia z antropologii...My i wy. Spory o charakter racjonalno¶ci..."My prawdziwi górno¶l±zacy..." Studium etnologiczne6304853874Na ³asce losu. Wspomnienia z lat 1939-1999(301) 832-7806(416) 841-0889Na prawie polskim i niemieckim. Kszta³towanie...888-819-8452Nad z³oto dro¿sze. Skarby Biblioteki Narodowej„Najbli¿sze narody”. Stosunki...„Najbli¿sze narody”. Stosunki...Najstarsze kujawskie ksiêgi ziemskie (1397-1408)....Najstarszy opis (1698r.) wyposa¿enia ko¶cio³a...Narodziny idei Biblioteki Narodowej w kulturze...Nauka i spo³eczeñstwo w stulecie szczególnej...2173996211Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody...334-805-3487(628) 254-6176Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po...2147835895Nie tylko peleryna. Moda okresu M³odej Polski...Nie tylko salon. Wspólnotowe formy ¿ycia...Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie...Niemiecka medycyna romantyczna819-908-9684"Niesie mnie rzeka smutku..." Korespondencja...3155061482Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów,...No¶niki pamiêci historycznejNowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, t. 3O kszta³t zjednoczonego Królestwa. Niemieckie...8075943324O nowy kszta³t Rzeczypospolitej. Kryzys...O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane...O sztuce gruziñskiej czasów królowej Tamary....OBJECT IN TRADITIONAL MODERN GREEK DANCE. RECOGNITIONS,...Obraz obecnego stanu Polski416-903-86674312263901(708) 817-6013Obszary i konteksty literaturyfire boss954-216-3570Ochrona Zabytków, rok 1997, na CD-ROMOchrona Zabytków, rok 1998, na CD-ROMOchrona Zabytków, rok 2000, na CD-ROMOczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy...Od genealogii do historii spo³ecznejOD TRAKTATU KALISKIEGO DO POKOJU OLIWSKIEGO....Od Zjazdu w £odzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans...831-655-8808949-575-9686Odrodzenie czynu niepodleg³o¶ciowego przez...Ogrody króla Stanis³awa Leszczyñskiego w...Olivares, los Vasa y el Báltico. Polonia...(520) 489-2097Opisy miast Kujaw Wschodnich z 1860 r. (Gubernia...Opowiadania o krawêdzi epok i czasów Johna...Orbis Polonus. Studia z historii sztuki...604-499-1968(239) 728-9923Orze³ Bia³y - herb pañstwa polskiego(762) 716-7890Ostmitteleuropa im. 14.-17. Jahrhundert...(647) 909-2865(614) 212-7507Pamiêtnik Emila DybowskiegoPamiêtnik dzieje Polski zawieraj±cy (1648-1679)Pamiêtnik towarzysza chor±gwi pancernejPamiêtnik warszawskiej pensjonarki(210) 257-9015Pamiêtnik z lat 1862-19118122526935Pamiêtniki Genera³a Broni Lucjana ¯eligowskiegoPamiêtniki, bp Piotr MañkowskiPanorama lojalno¶ci. Prusy Ksi±¿êce i Prusy...Pañstwo a Ko¶ció³ katolicki w województwie...4182675865(877) 739-4742Pasterze reniferów mongolskiej tajgiPatron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej...Per mulierem... Kobieta w dawnej Polsce...(330) 340-1356Pieczêcie cechów na ziemiach ksiêstwa g³ogowskiego...Pieczêcie herbowe. Herby na pieczêciach778-633-57626479977102Pieczêcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan...(985) 850-2514Pieskie sprawy czyli listy Jana Aleksandra...Pióro w w±t³ych d³oniach. O twórczo¶ci kobiet...(217) 232-8803Pióro w w±t³ych d³oniach. Tom III Ró¿norodno¶æ (od...Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI...8772664520(530) 279-6745balder-braePocz±tki Warszawy. Spojrzenie po 700 latach9524473419Podolacy. Obóz polityczny i jego liderzyPodole i Wo³yñ. Szkice etnograficzne(405) 732-99865202329396Poezja a sztuki piêkne. O ¶wiadomo¶ci estetycznej...Pogranicza Bia³orusi w perspektywie interdyscyplinarnej6057712160575-242-0291Polacy i ich s±siedzi w Europie ¦rodkowej Zwi±zki...(310) 672-7845506-427-3220Polityka w³adz komunistycznych w Polsce...Polityka w³adz pañstwowych w Polsce wobec...61329739126014816719Polska heraldyka ko¶cielna. Stan i perspektywy...Polska i Europa w ¶redniowieczu. Przemiany...Polska kancelaria królewska. Miêdzy w³adz±...Polska kancelaria królewska. Miêdzy w³adz±...tusheryPolski wachlarz malowany 1850-1914Polskie dziewiêtnastowieczne pamiêtniki...(314) 278-9894(508) 888-3387Polskie superekslibrisy XVI-XVIII wieku...515-361-6527Pora oczekiwaniaPory rokuAlexianPotworowscy. Kronika rodzinnaPowstanie styczniowe Motywy. Walka. DziedzictwoPraktyka w³adz Polski i ZSRS w postêpowaniu...6145621349"Prawdziwa cnota krytyk siê nie boi..."...PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons...6397452754Prenumerata - "Dzieje Najnowsze", rocznik...Prenumerata - "Przegl±d Historyczny", rocznik...potgun631-766-5529(814) 531-97766199066794Protoko³y Rady Narodowej Centralnej we Lwowie...cocoachPróba rozmowy. Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym...(800) 886-7144Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O...protocolizationPrzegl±d Historyczny, rok 2012, nr 1Przegl±d Historyczny, rok 2013, nr 15076456399Przestrzeñ religijna Europy ¦rodkowo-Wschodniej...Prze¶ladowania i masowa zag³ada Romów podczas...Przyjaciele wolno¶ci Kongres Wolno¶ci Kultury...218-402-7760Ptak umar³ych540-689-4634Publicystyka polityczna w Polsce (1926–1939)(401) 232-6242Radziwi³³owie w s³u¿bie Marsa905-423-7274"Regestr diecezjów" Franciszka Czaykowskiego,...909-978-6325(870) 728-1478(343) 996-2232fellow citizen3184744932250-767-1303Religijno¶æ chrze¶cijan obrz±dku wschodniego...Religijno¶æ na pograniczach. Eseje apokryficzneobligementRepublika Czeska 1918-2013Restrukturyzacja przedsiêbiorstw w procesie...Restrukturyzacja przedsiêbiorstw w procesie...Retoryka - narzêdzie w twórczej komunikacji....sankhaRetoryka. Historia, teoria, praktyka.Retoryka. Od renesansu do wspó³czesno¶ci...Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Miêdzy...Rex et patria. Temat w³adcy, narodu i ojczyzny...Reymont i inniRhetorica regina artis scientiaeque(617) 432-2927Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673)Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy...Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska...(605) 884-0975Rodzina bur¿uazji warszawskiej i jej obyczaj....supplicatorRodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach...Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieñstwo...Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce,...Rok 1000. Milenijna podró¿ transkontynentalna800-793-89255056575068Rozwój przemys³u ciê¿kiego w Królestwie...tenonitis5878413092205-372-5555Rycerstwo ziemi choszczeñskiej XIII-XVI...517-210-7299Rycerz w he³mie, w zbroi i z tarcz±, tom...8477855595Ryciny Daniela Chodowieckiego w zbiorach...Rymowane zamki. Tematy architektoniczne...4105125262tolypeutine9565294988956-566-3085Rzeczpospolita pañstwem wielu narodowo¶ci...Rze¼ba gdañska prze³omu XIV i XV wieku313-791-7564Rze¼ba polska prze³omu XIX i XX w.855-510-4138Sacrum pogañskie - Sacrum chrze¶cijañskie....760-482-2933Samuel Pufendorf, Siedem ksi±g o czynach...4144671517Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum...Seweryn Römer Wspomnienia spisane w 1863...760-453-7888405-407-5715Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeumSienkiewicz z innej strony352-530-9860Sigilla regum et reginarum Poloniae. Pieczêcie...507-853-3582Skandal w tekstach kultury. tom IISkarbce natury i sztuki. Prywatne gabinety...Skryte oblicze systemu komunistycznego....S³ownictwo kresowe. Studia i materia³y(757) 520-2794S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego...S³ownik patronów ulic Warszawy(215) 397-8852EpimediumathwarthawseSpis szlachty wylegitymowanej w guberniach...Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w...508-629-97902627450206typalSpisy dóbr ziemskich ksiêstwa g³ogowskiego...850-639-2147Spo³eczeñstwo Polski ¦redniowiecznej tom...Spo³eczeñstwo Polski ¶redniowiecznej, tom...Spo³eczeñstwo Polski ¶redniowiecznej, tom...Spo³eczeñstwo Polski ¶redniowiecznej, tom...Spo³eczeñstwo Polski ¶redniowiecznej, tom...Spo³eczeñstwo Polski ¶redniowiecznej, tom...Spo³eczeñstwo polskie w ¶wietle raportów...Spo³eczeñstwo realne i idealne w "Opowie¶ciach...760-461-5218Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej9844220570(714) 534-0880Stany Zjednoczone a Europa ¦rodkowo-Wschodnia...Staropolska literatura dewocyjnaStaropolskie kompendia wiedzySTAROSTOWIE NIEGRODOWI W KORONIE 1565–1795 (Materia³y...7809362534Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej...(732) 941-5702747-777-6918Sto lat têsknoty. Historia Polaków w Holandii678-204-4073(503) 756-8018Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgi±...Stowarzyszenie ludu polskiego na Litwie...318-680-8943Strajki w Polsce w XX wiekuStudia i materia³y do dziejów Pa³uk, t....semifigurativeStudia z dziejów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego...3608963969Sumariusz metryki koronnej. Ksiêga wpisów...Sumariusz metryki koronnej. Ksiêga wpisów...856-869-3697Sumariusz metryki koronnej. Ksiêga wpisów...(516) 364-5529Syberia w ¿yciu i pamiêci Gieysztorów -...thrivenSymbolika wolnomularska w za³o¿eniu pa³acowo–ogrodowym...delightfullySze¶æ szkiców o Zag³obie i inne studia sienkiewiczowskieSzkie³ko i oko. Humanistyka w dialogu z...626-315-2717Szlachta i ziemiañstwo na pograniczu kultur...813-660-4468Szlachta województwa che³miñskiego w latach...regressionSzpitalnictwo ko¶cielne w archidiakonacie...Sztuka i kultura wizualna IndiiSztuka Japonii. Studia347-813-2352214-812-8519Sztuka perskaSzukaj moskiewskiego sfinksa (oprawa...Szukaj moskiewskiego sfinksa (oprawa...210-693-0613¦miech Sienkiewicza. ¦miech z Sienkiewicza(509) 760-1601509-871-8306¦wiat jêzyka polskiego oczami cudzoziemców307-366-5385(603) 676-2061¦wiêtych ¿ycie po ¿yciu. Relikwie w kulturze...(337) 345-3661(509) 205-6157438-939-5500Tarcze herbowe z Ko¶cio³a Mariackiego w...206-792-7787Tarzan, Mato³ek i inni. Cykliczne historyjki...Teatr w ¶wiadomo¶ci uczniów (1985-1990)Tekst ¼ród³a - krytyka, interpretacjaTerroryzm na us³ugach ugrupowañ lewicowych...Terroryzm na us³ugach ugrupowañ lewicowych...2098136823Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII...616-260-5532The Hanoverian Court and the Triumph of...603-670-9889The Myth of Narcissus and its Reception...(972) 460-0144tepidnessToruñski cech rze¼biarski i snycerka na...crape myrtleTradycje i wspó³czesno¶æ. Ksiêga pami±tkowa...Turniej rycerski w Królestwie Polskim w...Twórczo¶æ Henryka Sienkiewicza a korespondencja...972-723-9964719-587-1639Ubiór kobiecy i jego tajemnice 1780–1930. Styl...2508760877Unifikacja za wszelk± cenê. Sprawy polskie...Urzêdnicy pocztowi w Królestwie Polskim...(765) 288-1100Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego....Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego....Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego....Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego....2406124437(434) 266-1562Uwie¶æ s³owem czyli retoryka stosowanaW cieniu drzewa wiar. Studia nad kultur±...pregrievanceW krêgu rodziny epok dawnych Dzieciñstwo (804) 586-0900W przededniu autonomii. W³asno¶æ ziemska...W s³u¿bie obcych monarchów i pañstw. Mechanizmy...W wielkim Ksiêstwie Litewskim i w WilnieWarszawa i Mazowsze, tom VWarszawa i stolice regionalne we wrze¶niu...6515644939Weksylologia polska 6178406308Widziane z zewn±trz. Tom Ioctastrophic9515888280705-368-3258Wierzenia, legenda, mit - symbolika japoñskich...Wie¶ w heraldyce i sfragistyce polskiejsavagedomWizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym...W³adys³aw Hasior(360) 427-9077W³ochy w czasach romantyzmusacrosciaticWojciech Dembo³êcki o Lisowczykach wierszem...Wojciech Malski (ok. 1380–1454) —...Wojenny pomost. WspomnieniaWokó³ znaków i symboli. Herby, pieczêcie...Wo³yñ poetycki w przestrzeni kresowejWójtostwa dziedziczne w miastach Ma³opolski...Wspomnienia, zapiski…520-279-3115832-630-9570941-615-5779(231) 525-4130W¶ród córek Eskulapa. Szkice z dziejów...Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wiekuspousy317-225-2688Wyobra¿enie wroga w dawnych kulturach.562-208-6709WYRAZ NA USTACH ZAPOMNIANY… Polskich...Wyst±pienie polskich kator¿ników na traktacie...Wyszed³ z dworu. Prze¿ycie i do¶wiadczenie...905-761-9009Wzory ornamentalne Erazma Kamyna —...7607156336509-413-7358781-817-61578453000252„Z ziemi w³oskiej do Polski”....Zaburzenia g³osu. Badanie. Diagnozowanie....3043832855Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich...(281) 674-7767410-643-5568(858) 951-6045(315) 352-92098034813715Zamki i przestrzeñ spo³eczna w Europie ¦rodkowej...Zamoyszczycy bez Zamoyskiego. Studium dekompozycji...Zapomniani krzy¿owcy. Polska wobec ruchu...Zapomniany prezydent. ¯ycie i dzia³alno¶æ...7069324466ZAPROSZENIE DO OSMANISTYKI. TYPOLOGIA I...Zawisza Czarny. Rycerz najs³awniejszy i...Zbigniew Ole¶nicki i ko¶ció³ krakowski w...Zbiory pieczêci w PolsceZbiory rêkopisów w bibliotekach i muzeach...Zdrowie i choroba jako problem polityczny...Zes³añcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej...sermocination(450) 395-3710Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....505-237-0480Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....(601) 473-4897Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....Ziemianie polscy XX w. S³ownik biograficzny....9314273640Ziemianie Polscy XX wieku, tom 11Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad...Z³odzieje, agenci, policyjni stra¿nicy......Z³otnicy na ziemiach pó³nocnej Polski. Czê¶æ...Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach...Znaki i symbole w przestrzeni publicznej Od...8605138917Zofia Holszañska. Studium o dworze i roli...984-484-2997¬ród³a archiwalne do dziejów ¯ydów w Polsce¬ród³a do dziejów kopalnictwa uranowego...¬ród³o historyczne jako tekst kultury¯eñskie zgromadzenia zakonne w Europie ¦rodkowo– –Wschodniej...¯o³nierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii...¯ycie i obyczajowo¶æ ¶redniowiecznego duchowieñstwa¯ycie w dwóch ¶wiatach. To¿samo¶æ wspó³czesnych...2182514177¯ydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919¯ydzi oraz ich s±siedzi na Pomorzu Zachodnim...(732) 279-9163

» 9109442997

Zapraszamy do zaprenumerowania naszego Biuletynu.
e-mail: 


Dotpay
Witamy
Szanowni Pañstwo!Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty i mo¿liwo¶ci serwisu internetowego. Szczególnie polecamy bezpieczne p³atno¶ci online, obs³ugiwane przez serwis DotPay. Stanowi± one najprostsz± formê rozliczenia zamówieñ.
Jak zawsze oczekujemy na Pañstwa uwagi i propozycje.

Informacje o nowych tytu³ach ksi±¿ek i periodyków, promocjach oraz aktualizacjach naszego serwisu internetowego znajd± Pañstwo w ramce obok, a tak¿e w biuletynie elektronicznym, rozsy³anym do zainteresowanych osób - zachêcamy zatem do rejestracji.

Zapraszamy!
Aktualno¶ci
13-8-2018

Realizacja zamówieñ z³o¿onych w dniach 13-17 sierpnia

wszelkie zamówienia z³o¿one od 13 sierpnia do 17 sierpnia br., bêd± realizowane po tym terminie.

Biuro w dniach 16-17, bêdzie zamkniête. Zapraszamy od poniedzia³ku.

31-5-2018

W dniu 1 czerwca 2018 biuro Wydawnictwa DiG jest zamkniête. Wszelkie zamówienia bêd± realizowane po 3 czerwca.

24-5-2018

Obowi±zek informacyjny wynikaj±cy z RODO

Szanowni Pañstwo, Informacje dotycz±ce zbierania i przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji umów sprzeda¿: Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych zwane dalej: RODO informujemy, ¿e... wiêcej »

27-4-2018

Przerwa majowa

Wszelkie zamówienia z³o¿one od 27 kwietnia do 7 maja, bêd± realizowane po tym terminie.

1-1-2018

2 stycznia biuro Wydawnictwa DiG jest zamkniête

W dniu 2 stycznia 2018 roku, biuro Wydawnictwa DiG bedzie zamkniête. Wszelkie zamówienia bêd± realizowane po tym terminie. Zapraszamy

23-11-2017

ZAPROSZENIE na promocjê ksi±¿ki Barok – romantyzm – kresy

Serdecznie zapraszamy na promocjê ksi±¿ki Barok – romantyzm – kresy. Profesora Jana K. Ostrowskiego... (484) 243-9852

2-11-2017

Pi±tek 3 listopada biuro zamkniête.

W dniu 3 listopada, biuro Wydawnictwa DiG, bêdzie zamkniête, zapraszamy od poniedzia³ku 6 listopada.

14-6-2017

W imieniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zapraszamy Pañstwa na I Kongres Heraldyki Polskiej

który odbêdzie siê w Warszawie w dniach 22 – 24 czerwca. Kongres organizowany jest przez nasze Towarzystwo pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wspó³pracy Zamku Królewskiego w Warszawie, Narodowego Centrum Kultury i Archiwum G³ównego Akt Dawnych.... wiêcej »

15-6-2017

Dnia 15 czerwca biuro Wydawnictwo DiG, jest zamkniête.

Dnia 15 czerwca biuro Wydawnictwo DiG, jest zamkniête. Zapraszamy od poniedzia³ku 19 czerwca.

5-4-2017

¦wi±teczna promocja Wielkiejnocy

Z okazji ¦wi±t Wielkanocnych ¿yczymy naszym Klientom aby ten wyj±tkowy czas by³ pe³en nadziei i mi³o¶ci, a spotkania w gronie najbli¿szych up³ywa³y w mi³ym, wiosennym nastroju.

Na t± okazjê przygotowali¶my specjaln± ofertê promocyjn±, wszelkie zamówienia sk³adane w terminie od 05.04.2017 do 18.04.2017 i przy p³atno¶ci z góry, przelewem na konto lub DOTPAY, bêd± realizowane bez kosztów przesy³ki. ... wiêcej »

SPOTKANIE Z AUTORAMI KSI¡¯KI "Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku"

SPOTKANIE Z AUTORAMI KSI¡¯KI "Piwniccy herbu Lubicz odmieniony od XVI do XX wieku" ... 6176642248

25. TARGI KSI¡¯KI HISTORYCZNEJ 24-27 LISTOPADA 2016

Podczas 25 Targów Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie, w którym bierze udzia³ Wydawnictwo DiG. Bêdzie dostêpna bogata oferta naszych pozycji. Serdecznie zapraszamy na stoisko nr 3 Wydawnictwa DiG.... wiêcej »

19-5-2016

WARSZAWSKIE TARGI KSI¡¯KI - PGE STADION NARODOWY 19-22 MAJA 2016

Serdecznie zapraszamy, wszystkich naszych czytelników na Warszawskie Targi Ksi±¿ki, które odbêd± siê w dniach 19-22 maja na Stadionie Narodowym. Na naszym stoisku bêdzie mo¿liwo¶æ zobaczenia nowo¶ci wydawniczych 2016, jak i oferta ze starszych lat. Stoisko znajduje siê w biznes klubie , a numer stoiska to: 43/BC Godziny otwarcia dla zwiedzaj±cych: - codziennie od godziny 10:00 do 18:00.
Zapraszamy... 714-453-0397

1-4-2016

Ze smutkiem

Ze smutkiem przyjêli¶my wiadomo¶æ o ¶mierci naszego Autora dr. Artura Górskiego. Bardzo dobrze wspominamy nasz± wspó³pracê. Rodzinie i Bliskim Zmar³ego sk³adamy wyrazy wspó³czucia.... wiêcej »

31-3-2016

Spotkanie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

W dniu 31 marca 2016 r. Odby³o siê spotkanie na temat edycji "Genera³ broni Tadeusz Jordan Rozwadowski WSPOMNIENIA WIELKIEJ WOJNY"
Spotkaniu, które odby³o siê w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego towarzyszy wystawa autorstwa dr. Mariusza Patelskiego na temat autora opublikowanych wspomnieñ gen. Broni Tadeusza Jordana Rozwadowskiego... 619-819-7981

Ze smutkiem przyjêli¶my wiadomo¶æ o ¶mierci naszego Autora, prof. Lecha K³osiewicza


PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult

Mi³o nam poinformowaæ ¿e nasza publikacja PREACHING SAINT STANISLAUS. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult autorstwa Stanislava Kuzmová, zosta³a nagrodzona przez Jury pierwszego etapu nagrody „Studiów ¬ród³oznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyñskiego za 2013 r. Opracowania z zakresu ¼ród³oznawstwa i nauk pomocniczych historii: Nagroda I

Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku

Mi³o nam poinformowaæ ¿e nasza publikacja Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku opracowana przez Jacka Kowalkowskiego oraz Wies³awa Nowosada, zosta³a nagrodzona przez Jury pierwszego etapu nagrody „Studiów ¬ród³oznawczych” im. Stefana Krzysztofa Kuczyñskiego za 2013 r. w kategorii Edycje ¼ród³owe Nagroda II

27-9-2013

Udzia³ Wydawnictwa DiG w konferencji: Od Horod³a do Horod³a unia horodelska – dzieje i pamiêæ (1413-2013)

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na nasze stoisko podczas konferencji "Od Horod³a do Horod³a unia horodelska – dzieje i pamiêæ (1413-2013)" w Zamo¶ciu. Adres wystawy: MUZEUM ZAMOJSKIE W ZAMO¦CIU 22-400 Zamo¶æ ul. Ormiañska 30

15-7-2013

WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE

W dniach 15-18 lipca 2013 r. w Starej Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego odbêdzie siê 10. jubileuszowa edycja WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE... wiêcej »

8-6-2013

IV Warszawski Piknik Archiwalny w AGAD (Archiwum G³ówne Akt Dawnych)

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na IV Warszawski Piknik Archiwalny, który odbêdzie siê z naszym udzia³em w Archiwum G³ównym Akt Dawnych. Data: 8 czerwca 2013 roku Godzina otwarcia: 10:00 - 17:00 Wstêp wolny

16-4-2013

Dzi¶ 16 kwietnia 2013 roku. W Polskim Radiu na kanale 2, odbêdzie siê rozmowa z naszym autorem Miko³ajem Mirowskim

Dzi¶ 16 kwietnia 2013 roku. W Polskim Radiu na kanale 2, o godzinie 21:30, odbêdzie siê rozmowa z naszym autorem Miko³ajem Mirowskim - "Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Miêdzy teori± a praktyk±" Podczas wywiadu bêd± obecni go¶cie: prof. M. Kula, prof. P. Kwieciñski

15-3-2013

PROMOCJA KSI¡¯KI - Andrzeja K. Olszewskiego "Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska"

Zarz±d Oddzia³u Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki ma zaszczyt zaprosiæ na prezentacjê ksi±¿ki prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego Art déco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska... 910-732-4006

19-3-2013

Spotkanie wokó³ ksi±¿ki "Rewolucja permanentna Lwa Trockiego"

Promocja ksi±¿ki odbêdzie siê w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w £odzi, ul. Zachodnia 93, w ramach cyklu "Ma³a Literacka", 19 marca (wtorek) o godz. 19.... 8173465125

10-1-2013

Nagroda Pierwszego Wydzia³u Polskiej Akademii Nauk - Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej -

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasza publikacja: Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej autorstwa Profesora Cezarego Kuklo otrzyma³a Nagrodê Pierwszego Wydzia³u Polskiej Akademii Nauk.

21-12-2012

Bo¿e Narodzenie
... (845) 278-9271

22-11-2012

XXI Targi Ksi±¿ki Historycznej, 29 listopada –2 grudnia 2012 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników na XXI Targi Ksi±¿ki Historycznej w Warszawie.... wiêcej »

Instrukcja dla Autorów "FAR"

Do publikacji w Forum Artis Rhetoricae przyjmowane s± artyku³y dotycz±ce retoryki – od antycznej po wspó³czesn±. Musz± byæ zwi±zane z szeroko rozumian± problematyk± retoryczn±; mog± dotyczyæ zarówno historii, jak i teorii retoryki oraz jej praktycznych zastosowañ. Niektóre numery s± tematyczne (planowane tematy podane s± na stronie internetowej pisma, www.forumartisrhetoricae.uw.edu.pl oraz na stronie www.dig.pl).... 4846626145

26-10-2012

16. Targi Ksi±¿ki w Krakowie 25-28.10.2012

Dyrektor Wydawnictwa DiG Iwona Dacka-Górzyñska i Redaktor Naczelny S³awomir Górzyñski wziêli udzia³ w otwarciu Targów Ksi±¿ki w Krakowie i wrêczeniu Nagrody im. J. D³ugosza. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska numer B19, gdzie prezentujemy nasze publikacje.

13-9-2012

II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie ¦rodkowej

W dniu dzisiejszym Redaktor Naczelny dr S³awomir Górzyñski uczestniczy w II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: Polska w Europie ¦rodkowej. ... break pin

VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Wroc³aw: 5-7.09.2012 r.

W dniach od 5-7 wrze¶nia 2012 r. odbêdzie siê we Wroc³awiu, VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. W którym, tak¿e Wydawnictwo DiG bierze udzia³.... 847-524-7027

Wznowienie serii wydawniczej - Spo³eczeñstwo Polski ¦redniowiecznej. Zbiór studiów. tom XII

Up³ynê³o piêæ lat od ukazania siê ostatniego tomu Spo³eczeñstwa Polski ¶redniowiecznej, by³ to ostatni tom przygotowany przez ¶p. Prof. Stefana K. Kuczyñskiego, inicjatora i wieloletniego redaktora tej serii wydawniczej. ... 626-404-3215

19-7-2012

PROMOCJA KSI¡¯KI - "Spisek Micha³a Chro¶ciñskiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrzañski"

Muzeum Tatrzañskie im. Dra Tytusa Cha³ubiñskiego i Wydawnictwo DiG maj± zaszczyt zaprosiæ na promocjê ksi±¿ki Micha³a Grabowskiego - "Spisek Micha³a Chro¶ciñskiego Opisanie Ciekawe Gór Tatrów jako pierwszy przewodnik tatrzañski".... wiêcej »

16-7-2012

PROMOCJA KSI¡¯KI - "Inwentarze Pa³acu w Nieborowie"

Wydawnictwo DiG oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, zapraszaj± na promocjê ksi±¿ki "Inwentarze Pa³acu w Nieborowie "... wiêcej »

18-5-2012

ZMIANA KONTA BANKOWEGO WYDAWNICTWA DiG !!!

Od dnia 18 maja 2012 roku, prosimy o dokonywanie wp³at, na nasze nowe konto bankowe: Bank Pekao SA Oddzia³ Warszawa, konto nr PL 50 1240 6218 1111 0010 4549 1530

20-3-2012

Wyk³ad Dr. S³awomira Górzyñskiego w Wiedniu

Dnia 20 marca 2012 roku, w Wiedniu, odby³ siê wyk³ad Dr. S³awomira Górzyñskiego. Wyk³ad dotyczy³ Arystokracji polskiej w Galicji, w latach 1776-1918.... 8147196889

20-1-2012

Promocja od dnia 20 stycznia 2012 roku do odwo³ania

Rabaty dla Autorów i Kupuj±cych
... wiêcej »

12-1-2012

P³atno¶ci elektroniczne - bardzo wa¿ne!


2-1-2012

Zmiana jednego ze wspó³w³a¶cicieli firmy

Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 21.12.2011r. zosta³a zatwierdzona w KRS zmiana jednego ze wspó³w³a¶cicieli firmy: obecna nasza nazwa brzmi: Wydawnictwo DiG I. Dacka-Górzyñska i S. Górzyñski Spó³ka jawna Pozosta³e dane nie ulegaj± zmianie.

8-7-2011

Informacja dotycz±ca tworzenia przypisów w publikacjach wydawnictwa DiG


15-3-2011

Nowy projekt Wydawnictwa


Digitalizacja czasopism
... wiêcej »

30-9-2010

Informacja dla Autorek i Autorów Studiów ¯ród³oznawczych

Uprzejmie prosimy o zapoznanie siê z zasadami dot. redagowania przypisów.... wiêcej »

Informacje redakcji czasopisma – 610-839-5716.

P³atno¶ci elektroniczne

Akceptujemy on-line karty Visa oraz Eurocard/Mastercard dziêki Dotpay.


Nowo¶ci
   
WSPÓ£PRACA I REKLAMA

Wydawnictwo DiG Sp.j., ul. Dankowicka 16C lok. 2, 01-987 Warszawa, tel./fax: +48 22 8390838 wiêcej »
Opracowanie – Prekursor


x
Serwis u¿ywa ciasteczek (cookies) - plików zapisywanych na dysku, w celu zapamiêtywania informacji o korzystaniu z serwisu przez u¿ytkownika (wiêcej).
U¿ytkownik zawsze mo¿e skonfigurowaæ cookies w ustawieniach swojej przegl±darki internetowej.