Szukaj w serwisie:

FIRMA

Pracownia Projektowa AKN powsta³a w 2000r. Tworz± j± przede wszystkim m³odzi ludzie - absolwenci Politechniki Krakowskiej. D±¿ymy do tego, by realizowane przez nas projekty nie by³y sztampowe, a przyjmowane rozwi±zania konstrukcyjne - ekonomiczne oraz, przede wszystkim, bezpieczne.
Pracownia specjalizuje siê w wykonywaniu ekspertyz oraz ocen stanu technicznego konstrukcji wszelkich obiektów budowlanych wraz z okre¶leniem no¶no¶ci poszczególnych elementów konstrukcji. Specjalizujemy siê w ocenach betonowych konstrukcji sprê¿onych (kablobetonowych i strunobetonowych).
Wykonujemy pomiary i analizy dynamiczne konstrukcji oraz okre¶lamy wp³yw oddzia³ywañ dynamicznych (drgañ) na ludzi i obiekty budowlane.
Realizujemy projekty Systemów Monitorowania Konstrukcji oraz dokonujemy analiz poprawno¶ci proponowanych rozwi±zañ w kontek¶cie bezpieczeñstwa konstrukcji oraz ekonomiki przedsiêwziêcia.
Naszymi zleceniodawcami s± uczelnie, osoby prywatne i du¿e firmy.
Realizujemy projekty napraw i reprofilacji konstrukcji zniszczonych oraz wzmocnieñ elementów budowli, je¶li nie spe³niaj± one stawianych im wymagañ.
G³ówn± czê¶æ firmy stanowi pracownia konstrukcyjna. Wykonujemy projekty budowlane i wyko-nawcze konstrukcji:
  • ¿elbetowych, w tym konstrukcji kablobetonowych, strunobetonowych i prefabrykowanych;
  • stalowych - posiadamy specjalistyczny program BOCAD 3D przeznaczony do wykonywania rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych na podstawie rysunków przestrzennych ca³ej konstrukcji;
  • drewnianych, w tym z drewna klejonego.
Ca³y proces projektowania jest skomputeryzowany. Analiza statyczno-wytrzyma³o¶ciowa konstrukcji realizowana jest w programach opartych na teorii MES i metody przemieszczeñ: RM-Win, RM-Win 3D, grupa programów ABC oraz Nemetschek.
Dbamy o to, by w naszych projektach stosowaæ najnowsze rozwi±zania technologiczne, dostosowane swym zakresem do potrzeb danego obiektu.

Pracownia zajmuje siê równie¿ realizacj± pe³nobran¿owych projektów architektoniczno-budowlanych ró¿nego typu obiektów budowlanych. Projektujemy:
  • budynki u¿yteczno¶ci publicznej (hale sportowe, szko³y, sklepy, restauracje),
  • budynki mieszkalne (jedno i wielorodzinne),
  • budynki przemys³owe i wiele innych.
Prowadzimy pe³n± obs³ugê inwestycji - od koncepcji po pozwolenie na budowê. Mo¿emy równie¿, na ¿yczenie Inwestora, pe³niæ funkcjê Inspektora nadzoru na budowie. Posiadamy wszystkie niezbêdne uprawnienia.

Z powa¿aniem,
dr in¿. Rafa³ Sieñko
 
 
FIRMA 28.01.2019.